Ważna informacja

Firma Norican Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w naszych witrynach internetowych i jasno określa, jakie dane gromadzi i jak je wykorzystuje. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na związanie się tymi Warunkami i postanowieniami, które zaczynają obowiązywać w dniu pierwszego skorzystania z witryny.

 • Wyłączenie odpowiedzialności firmy Norican
 • Pliki cookie
 • Polityka prywatności
 • Hiperłącza
 • Prawa autorskie i znaki towarowe
 • Prawo właściwe
 • Kodeks postępowania biznesowego
 • Polityka antykorupcyjna

Wyłączenie odpowiedzialności firmy Norican dotyczące witryny internetowej

Firma Norican Group i jej firmy Wheelabrator, StrikoWestofen, Italpresse Gauss, Norican Digital oraz DISA technologies dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w ich witrynach internetowych były dokładne i rzetelne.

Kliknij „+”, aby przeczytać więcej.

Jednakże firma Norican Group ani sieć WWW (lub firma obsługująca witrynę internetową) nie są nieomylne i czasami mogą wystąpić błędy. Dlatego w pełnym dopuszczonym przez prawo zakresie firma Norican Group nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w jakiejkolwiek kwestii dotyczącej tej witryny internetowej, a w szczególności dotyczącej możliwości sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Firma Norican Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani krzywdy spowodowane korzystaniem z tej witryny internetowej (takie jak wirusy, pominięcia lub nieprawidłowości). Firma Norican Group może co pewien czas zmieniać informacje, usługi i zasoby zawarte w tej witrynie internetowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez żadnych zobowiązań do powiadamiania byłych, obecnych i przyszłych osób odwiedzających witrynę. Firma Norican Group w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe ani wynikowe wynikające z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Polityka plików cookie

Niektóre z używanych plików cookie są niezbędne do działania witryny internetowej. Używamy także plików cookie, które nie są niezbędne do gromadzenia informacji w celu tworzenia raportów i ulepszania witryny. Pliki cookie gromadzą informacje w sposób anonimowy.

Kliknij „+”, aby przeczytać więcej o tym, czym są pliki cookie, jak ich używamy oraz jak można dostosować ustawienia.

Nasza polityka plików cookie określa, czym są pliki cookie, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, w jaki sposób podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy mogą wykorzystywać pliki cookie w usłudze oraz możliwości użytkownika dotyczące plików cookie, a także zawiera dodatkowe informacje o plikach cookie. Korzystanie z naszych witryn internetowych oznacza zgodę na stosowanie plików cookie.

Firma Norican Group stosuje pliki cookie w witrynach

 • www.noricangroup.com
 • www.disagroup.com
 • www.wheelabratorgroup.com
 • www.italpressegauss.com
 • www.strikowestofen.com
 • www.noricandigital.com

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe skrypty umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas pierwszych odwiedzin witryny internetowej. Plik cookie ułatwi witrynie internetowej rozpoznanie Twojego urządzenia podczas następnej wizyty. Pliki cookie są obecnie stosowane w większości witryn internetowych. W większości przypadków stosowanie plików cookie jest nieodzowne w celu zapewnienia najwyższego komfortu korzystania z witryny.

Pliki cookie to pliki pasywne, które nie umożliwiają zbierania informacji przechowywanych na urządzeniu, przenoszenia wirusów komputerowych ani instalowania złośliwego oprogramowania. Niektóre typy plików cookie są przechowywane na urządzeniu tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta, są to tzw. pliki cookie sesji. Inne typy plików cookie są przechowywane na urządzeniu przez dłuższy okres, są to tzw. trwałe pliki cookie. Po powrocie do witryny internetowej plik cookie jest automatycznie odnawiany.

W wielu przypadkach na urządzeniu zapisywane są też pliki cookie pochodzące od innych podmiotów niż właściciel witryny internetowej, są to tzw. pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Takie pliki cookie mogą pełnić standardowe funkcje, być narzędziami do analizy lub zakotwiczonymi polami komentarzy.

Pliki cookie w witrynie NoricanGroup.com

W witrynie NoricanGroup.com używamy plików cookie do śledzenia zachowań użytkowników w celu ulepszenia witryny internetowej. Zebrane informacje są anonimowe i uniemożliwiające identyfikację osób. 

Używamy następujących typów plików cookie:

Pliki cookie tej samej firmy 

Norican Group umieszcza cztery typy plików cookie tej samej firmy i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą one do 
• Rozpoznawania urządzenia komputerowego.
• Zapamiętywania wyboru języka.
• Rejestracji po odwiedzeniu witryny internetowej. 
• Identyfikacji żądań http podczas korzystania z witryny internetowej.

Umieszczamy także trwałe pliki cookie tej samej firmy przechowywane przez 365 dni. Ten plik cookie rejestruje, czy zamknięto baner pliku cookie, aby zapobiec wyświetlaniu banera w witrynie internetowej, dopóki nie upłynie ważność pliku cookie.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych 

• Pliki cookie usługi Google Analytics służą do śledzenia sposobu poruszania się użytkownika po witrynie internetowej, co umożliwia jej właścicielom uzyskanie dodatkowych informacji w celu ulepszenia witryny internetowej. 

Jak usunąć lub wyłączyć pliki cookie?

Procedura usuwania lub wyłączania plików cookie na urządzeniu zależy od używanej przeglądarki.
Jeżeli korzystasz z komputera PC, możesz usunąć pliki cookie, używając skrótu klawiszowego [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Jeżeli wykonanie tej procedury nie powiedzie się lub korzystasz z komputera Mac, skorzystaj ze wskazówek dostępnych za pośrednictwem następujących łączy w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
• Pliki cookie programu Flash

Wszystkie duńskie witryny internetowe muszą informować użytkowników o plikach cookie umieszczanych na ich urządzeniach. Informacja musi być zgodna z „Rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym informacji i zgody wymaganych w przypadku przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniu użytkownika końcowego”, czyli tzw. Rozporządzeniem dotyczącym plików cookie (cookiebekendtgørelsen).

Pytania

W przypadku pytań dotyczących plików cookie należy wysłać wiadomość e-mail do firmy Norican Group

 

Polityka prywatności

Przeczytaj, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Kliknij „+”, aby zapoznać się z Polityką prywatności firmy Norican Group.

W firmie Norican Group dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom, dostawcom, partnerom biznesowym i pracownikom usługi najwyższej jakości. Ponieważ świadczenie usług obejmuje gromadzenie i wykorzystywanie danych o naszych klientach, dostawcach, partnerach biznesowych i pracownikach, ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet.

Mimo że od zawsze szanujemy prywatność i chronimy dane osobowe, podjęliśmy dodatkowe działania dotyczące ochrony danych osobowych. Są one skutkiem wprowadzenia przez UE Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Poinformujemy naszych klientów, dostawców, partnerów biznesowych i pracowników o rodzajach danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz o okresie przechowywania informacji. W razie potrzeby uzyskamy ich zgodę na takie przetwarzanie.

Dodamy warunki przetwarzania i zgody do naszych standardowych umów biznesowych (ogólne warunki i postanowienia) oraz umów o pracę. W odniesieniu do już obowiązujących umów sprawdzimy, czy warunki obejmują wymagane kwestie, a jeżeli nie, dodamy odpowiednie postanowienia w zaktualizowanej umowie lub zmianie.

1. Definicje

 • Dane osobowe – oznaczają informacje o możliwej do identyfikacji osobie fizycznej. Dane osobowe obejmują także informacje kontaktowe pracowników firm, na przykład służbowy adres e-mail (osoby kontaktowe).
 • Informacje o firmie – oznaczają informacje dotyczące firmy, np. nazwę firmy, numer REGON, adres firmy, informacje finansowe itp.
 • Osoba, której dotyczą dane – oznacza osobę fizyczną, której dotyczą dane osobowe.
 • Inspektor ochrony danych – oznacza pracownika wyznaczonego przez firmę Norican jako odpowiedzialnego za zapewnienie, że firma Norican działa zgodnie z tą polityką i z rozporządzeniem RODO.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą zawsze:

 • Pozyskiwane w co najmniej jednym określonym i zgodnym z prawem celu i nie będą przechowywane dłużej niż jest to wymagane w tym celu, chyba że dane będą zanonimizowane.
 • Odpowiednie, istotne i wystarczające w odniesieniu do celu, w jakim są przetwarzane. Dalsze przetwarzanie będzie zgodne z pierwotnym celem.
 • Prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane za pomocą okresowych i odpowiednich sprawdzeń. Dane osobowe, które okażą się być nieprawidłowe lub mylące zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione.
 • Przetwarzane zgodnie z prawami podmiotów, których dotyczą dane, na podstawie odpowiednich przepisów.
 • Podlegać odpowiednim środkom organizacyjnym i technicznym stosowanym w celu zapobiegania nieautoryzowanemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.

Firma Norican gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do różnych uzasadnionych celach biznesowych takich jak identyfikacja klienta i dostawcy, zarządzanie, rekrutacja, zarządzanie wszystkimi aspektami warunków i postanowień zatrudnienia, komunikacja, realizacja zobowiązań lub wymagań prawnych, realizacja umów, świadczenie usług klientom, transport produktów itp. Firma Norican będzie także postępować zgodnie z przepisami w danym kraju.

3. Podstawa prawna przetwarzania – wykorzystanie zgody

W większości przypadków wymagamy wyrażenia zgody przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych.

Jeśli gromadzenie, rejestracja i dalsze przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców i współpracowników są oparte na zgodzie tych osób, zgoda musi być:

 • udzielona dobrowolnie (osoba udzielająca zgody nie może robić tego pod presją);
 • określona i jednoznaczna (tak, aby dana osoba miała świadomość zakresu zgody);
 • świadoma (każda osoba otrzyma informację dotyczącą typu przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, przesyłania danych osobowych itp.).

W celu przetwarzania wrażliwych danych osobowych należy także uzyskać jednoznaczną zgodę. Należy pamiętać, że przetwarzanie informacji wrażliwych musi mieć odpowiedni i uzasadniony cel.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów, dostawców lub innych osób powiązanych biznesowo może w pewnych przypadkach być także oparte na innej podstawie prawnej niż zgoda, np. jeśli przetwarzanie jest wymagane w uzasadnionych celach firmy Norican, które nie są nadrzędne wobec interesów podmiotu, którego dotyczą dane. Ponadto w przypadku zawarcia umowy (np. umowy dostawy) mogą być przetwarzane dane osobowe wymagane do realizacji takiej umowy. Ponadto zgoda nie jest wymagana w sytuacji, gdy firma Norican jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami lub na żądanie organów administracyjnych. Jednakże nie należy przetwarzać wrażliwych danych osobowych bez wyraźnej zgody podmiotów, których dotyczą dane, chyba że przetwarzanie jest wyraźnie dozwolone przez prawo.

Jeśli gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dotyczy zawarcia lub realizacji umowy, nie będziemy prosić podmiotu, którego dotyczą dane o dalszą zgodę.

Podmiot, którego dotyczą dane może w dowolnej chwili wycofać zgodę, a po jej wycofaniu przestaniemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe tej osoby, chyba że będziemy zobligowani lub uprawnieni do tego na podstawie innych przepisów prawa.

4. Przesyłanie danych osobowych

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w określonych celach, w których zostały zgromadzone.

Nie będziemy sprzedawać ani przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym. chyba że będzie to konieczne z powodu wymagań prawnych w danym kraju lub w celu realizacji uzgodnionej umowy, np, umowy o pracę.

Dane osobowe będą przesyłane/ujawniane podmiotom zewnętrznym, jeżeli istnieje uzasadniony cel przesyłania/ujawniania. Jeżeli odbiorca pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane, należy zapoznać się z poniższą klauzulą 7.

Jeżeli odbiorca będący podmiotem zewnętrznym znajduje się poza obszarem UE/EOG, przesyłanie/ujawnianie jest możliwe tylko w przypadku, gdy podmiot, którego dotyczą dane wyraził zgodę na ich przesłanie/ujawnienie lub zawarto umowę dotyczącą przesyłania między podmiotem firmy Norican a importerem danych osobowych (podmiotem zewnętrznym).

5. Ujawnianie danych osobowych w firmie Norican Group

Ujawnimy dane osobowe tylko tym pracownikom firmy Norican, którzy mają uzasadniony cel biznesowy (np. wykonywane zadania służbowe) związany z przetwarzaniem takich danych osobowych, a takie ujawnienie nie spowoduje ujawnienia większej ilości danych osobowych niż jest to wymagane do realizacji takich celów.

6. Zapewnienie prawidłowości danych osobowych

Podejmiemy wszelkie działania uzasadnione z handlowego punktu widzenia, aby zapewnić, że dane są prawidłowe i kompletne oraz okresowo aktualizowane.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez podmioty zewnętrzne – podmioty przetwarzające dane

Podmiot przetwarzający dane to firma, która przetwarza dane osobowe w imieniu firmy Norican oraz zgodnie z instrukcjami firmy Norican. Przed ujawnieniem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu dane firma Norican zawrze pisemną umowę o przetwarzaniu danych z firmą przetwarzającą dane osobowe w imieniu firmy Norican. Umowa o przetwarzaniu danych zapewni, że firma Norican kontroluje przetwarzanie danych osobowych poza firmą Norican, ale za które odpowiada firma Norican.

8. Prawa i obowiązki podmiotów, których dotyczą dane

Jeśli firma Norican gromadzi i rejestruje dane osobowe dotyczące np. pracowników, klientów, dostawców, innych partnerów biznesowych itp. firma Norican jest zobowiązana do poinformowania takich osób o celach przetwarzania zgromadzonych danych osobowych, ewentualnym przesyłaniu danych osobowych, o tym, kiedy dane osobowe zostaną usunięte, prawie do uzyskania dostępu do danych osobowych itp. Z reguły takie informacje zostaną przekazane podmiotowi, którego dotyczą dane w momencie gromadzenia danych.

Każdy podmiot, którego dotyczą dane ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które firma Norican posiada lub przetwarza. Takie osoby mogą ponadto sprzeciwić się przetwarzaniu i zażądać aktualizacji, poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych.

W pewnych okolicznościach podmioty, których dotyczą dane mają także prawo do otrzymania zarejestrowanych danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze.

9. Pytania i skargi

Na wypadek pytań dotyczących gromadzonych danych osobowych wyznaczyliśmy osobę kontaktową do każdego zestawu gromadzonych danych osobowych. Taka osoba zostanie podana w formularzu zgody. Wyznaczyliśmy Administratora Ochrony Danych (AOD), który będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że firma Norican Group działa zgodnie z wymaganiami prawnymi w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Skargi dotyczące sposobu przetwarzania lub gromadzenia danych osobowych przez firmę Norican Group można przesyłać za pomocą wiadomości e-mail.

10. Aktualizacje

Będziemy stale kontrolować i aktualizować nasze zasady bezpieczeństwa oraz procedury kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami, a także odpowiedniej ochrony prywatności.

 

Ogólna polityka prywatności: V1.4-En (18-KWI-2018) / Bo Bugge

Hiperłącza

Hiperłącze to po prostu łącze do innych informacji lub zasobów.

Kliknij „+”, aby przeczytać, w jaki sposób firma Norican Group wykorzystuje hiperłącza.

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn nieutrzymywanych przez Firmę, ani z nią nie związanych. Łącza hipertekstowe są udostępniane jako usługa dla użytkowników i nie są sponsorowane ani powiązane z tą witryną internetową ani firmą.

Firma nie sprawdziła żadnej z tych witryn, do której lub z której prowadzą hiperłącza w tej witrynie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej innej witryny.

Użytkownik korzysta z tych łączy na własne ryzyko, a firma nie składa oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących treści, kompletności lub prawidłowości tych łączy ani witryn, których hiperłącza prowadzą do tej witryny internetowej. Ponadto firma w żaden sposób wyraźnie nie popiera witryn innych firm, których hiperłącza są powiązane z tą witryną internetową.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Firma Norican Group jest właścicielem praw autorskich do logo, obrazów, przycisków i tekstów w witrynach internetowych firmy Norican. Więcej informacji o naszych znakach towarowych i logo znajduje się tutaj.

Prawa autorskie

Obrazy, przyciski i tekst zawarte w tej witrynie internetowej stanowią wyłączną własność firmy i, z wyjątkiem użytku osobistego, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przedstawiane, powielane ani przesyłane w jakiejkolwiek formie, ani w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, za pomocą fotokopii, nagrania lub w inny sposób.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych postanowień może spowodować podjęcie odpowiednich działań prawnych.

Znak towarowy

Niniejsze witryny internetowe zawierają wiele wartościowych znaków towarowych stanowiących własność i używanych przez firmę i jej spółki zależne lub podmioty powiązane na całym świecie w celu wyróżnienia jej wysokiej jakości produktów i usług. Niniejsze witryny zawierają także znaki towarowe należące do innych podmiotów, a informacje o prawie własności podano poniżej. Niniejsze znaki towarowe są prawnie zastrzeżone i chronione przez prawo. Wykorzystanie tych zastrzeżonych znaków towarowych musi obejmować dodanie odpowiedniego znaku zastrzeżenia TM lub ® i informacji o właścicielu znaku towarowego:

 • BCP, Impact Finishers, Trublast, Vacu-Blast, Ventus, Vaqua, Norican Digital i Castalloy są znakami towarowymi firmy.
 • Wheelabrator jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wheelabrator Technologies, Inc.
 • DISA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DISA Holding A/S, a DISAMATIC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DISA Industries A/S.
 • StrikoWestofen jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy StrikoWestofen GmbH
 • Italpress Gauss jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ITALPRESSE INDUSTRIE S.R.L.SOCIETA'UNIPERSONALE

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla tej informacji prawnej jest prawo duńskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej informacji prawnej lub z nią związane, których nie można rozwiązać polubownie zostaną rozstrzygnięte przez sądy w Danii.

Postępowanie w biznesie

Kliknij łącze poniżej, aby przeczytać Kodeks postępowania biznesowego i etyki firmy Norican Group

Norican Code of Conduct

Polityka antykorupcyjna

Zapoznaj się z polityką antykorupcyjną i programem zgodności z przepisami firmy Norican Group, klikając łącze.

 
Norican Anti Bribery Policy

Kontakt z naszą firmą

Aby skontaktować się z firmą Norican, wypełnij ten formularz. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.