Zásady ochrany osobních údajů skupiny společností Norican:

Ve skupině společností Norican se zavazujeme poskytovat vynikající služby našim zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Protože poskytování těchto služeb zahrnuje shromažďování a používání osobních údajů o našich zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech a zaměstnancích, ochrana jejich osobních údajů je pro nás na prvním místě.

I když jsme vždy respektovali soukromí a chránili osobní údaje, v důsledku obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, jsme posílili náš závazek chránit osobní údaje.

Budeme informovat zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a zaměstnance o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme, sdílíme a jak dlouho je budeme uchovávat. Bude-li to nutné, získáme jejich souhlas s takovým zpracováním.

Podmínky a souhlasy se zpracováním zahrneme do našich standardních obchodních smluv (obecné smluvní podmínky) a pracovních smluv. V souvislosti se smlouvami, které jsou již účinné, ověříme, že podmínky zahrnují, co je třeba, a v případě nesouladu přidáme příslušná ustanovení do aktualizované smlouvy nebo jako dodatek ke smlouvě.

1. Definice

 • Osobní údaje jsou informace o identifikovatelné individuální fyzické osobě. Osobní údaje zahrnují také kontaktní údaje zaměstnanců společností, například pracovní e-mailovou adresu (kontaktní osoby).
 • Informace o společnosti jsou informace, které souvisejí se společností jako takovou, například název společnosti, adresa firmy, registrační číslo firmy, finanční údaje atd.
 • Datový subjekt je individuální osoba, se kterou osobní údaje souvisí.
 • Správce pro ochranu údajů je zaměstnanec vybraný společností Norican, který ponese odpovědnost za to, že společnost Norican bude dodržovat tyto zásady a zásady GDPR obecně.

 

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou vždy:

 • získány pro jeden nebo více specifikovaných a zákonných účelů a nebudou uchovávány déle, než je nutné pro tyto účely, s výjimkou případů, kdy jsou údaje anonymizovány;
 • adekvátní, relevantní a nikoli nepřiměřené účelům, pro které byly zpracovány. Další zpracování nesmí být v rozporu s původním účelem;
 • přesné a, pokud je nutné, aktualizované v rámci pravidelných a relevantních kontrol. Osobní údaje, které budou nepřesné nebo zavádějící, budou vymazány nebo bez prodlení opraveny;
 • zpracovány v souladu s právy datových subjektů dle příslušné legislativy;
 • podléhat příslušným technickým a organizačním opatřením zavedeným proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě nebo zničení či poškození osobních údajů.

Společnost Norican shromažďuje a používá osobní údaje pro různé legitimní obchodní účely, včetně identifikace zákazníků a dodavatelů, náboru, řízení všech aspektů smluvních podmínek zaměstnání, komunikace, plnění zákonných závazků nebo požadavků, plnění smluv, poskytování našich služeb zákazníkům, dopravy produktů atd. Společnost Norican bude také dodržovat zákonné požadavky dané země.

3. Právní základ pro zpracování – Použití souhlasu

Ve většině případů požadujeme před shromažďováním osobních údajů souhlas.

Pokud je shromažďování, registrace a další zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních vztahů založeno na souhlasu takové osoby, souhlas musí být:

 • poskytnut dobrovolně (osoba, která souhlas poskytuje, k tomu nesmí být nucena);
 • konkrétní a jednoznačný (takže daná osoba si musí být vědoma rozsahu souhlasu);
 • informovaný (každé osobě by měly být poskytnuty informace týkající se typu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování, jakýchkoli přenosů osobních údajů atd.).

V případě zpracování citlivých osobních údajů musí být souhlas rovněž výslovný. Pamatujte, že jakékoli zpracování citlivých údajů je podmíněno relevantním a legitimním účelem.

Zpracování osobních údajů týkajících se zákazníků, dodavatelů nebo jiných obchodních vztahů může být v určitých případech založeno na jiném právním základě než na souhlasu, např. pokud je zpracování nutné pro účely legitimního zájmu společnosti Norican a tyto zájmy nejsou převáženy zájmy datového subjektu. Kromě toho v případě uzavření smlouvy (např. smlouvy o dodání nebo doručení) je možné zpracovat osobní údaje nutné k plnění takové smlouvy. Kromě toho souhlas není nutný v situacích, ve kterých je společnost Norican zavázána zpracovat osobní údaje za účelem dodržení příslušných zákonů nebo požadavků úřadů. Citlivé osobní údaje však nebudou zpracovány bez výslovného souhlasu datového subjektu, pokud není zpracování výslovně povoleno zákonem.

Pokud shromažďování a zpracování osobních údajů souvisí se souhlasem nebo plněním smlouvy, nebudeme požadovat další souhlas od datového subjektu.

Datový subjekt může svůj souhlas kdykoli odvolat. Na základě takového odvolání ukončíme shromažďování nebo zpracování osobních údajů o dané osobě, pokud nás k dalšímu shromažďování nebo zpracování nezavazuje nebo neopravňuje jiný právní základ.

4. Přenos osobních údajů

Shromážděné osobní údaje budeme používat pouze pro plnění konkrétních účelů, pro které byly shromážděny.

Osobní údaje nebudeme prodávat ani poskytovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nutné kvůli právním požadavkům v konkrétní zemi nebo pro plnění uzavřené smlouvy, například pracovní smlouvy.

Osobní údaje budou předány nebo zveřejněny třetím stranám, pouze pokud existuje legitimní účel pro jejich přenos nebo zveřejnění. Pokud příjemce vystupuje jako zpracovatel údajů, vyhledejte informace v článku 7 níže.

Pokud se příjemce třetí strany nachází mimo EU/EHS, lze přenos/zveřejnění provést, pouze pokud s tím datový subjekt souhlasí nebo pokud byla mezi subjektem Norican a importérem osobních údajů (třetí stranou) uzavřena smlouva o přenosu.

5. Zveřejňování osobních údajů v rámci skupiny společností Norican

Osobní údaje budeme zveřejňovat pouze zaměstnancům společnosti Norican, kteří mají legitimní obchodní účel (např. pracovní úkoly) pro zpracování daných osobních údajů, a takové zveřejnění neodhalí více osobních údajů, než kolik je skutečně nutné pro plnění těchto účelů.

6. Zajištění přesnosti osobních údajů

Budeme uplatňovat obchodně přiměřená opatření, abychom zajistili, že osobní údaje budou přesné a úplné, a budeme provádět pravidelné úpravy.

 7. Osobní údaje zpracované třetími stranami – zpracovateli údajů

Zpracovatel údajů je společnost, která zpracovává osobní údaje jménem společnosti Norican a v souladu s pokyny společnosti Norican. Před poskytnutím osobních údajů zpracovateli údajů uzavře společnost Norican písemnou smlouvu o zpracování údajů se společností, která bude osobní údaje jménem společnosti Norican zpracovávat. Smlouva o zpracování údajů zajišťuje, že společnost Norican řídí zpracování osobních údajů, které probíhá mimo společnost Norican, ale za které společnost Norican odpovídá.

8. Práva a povinnosti datových subjektů

Když společnost Norican shromažďuje a registruje osobní údaje, například zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, jiných obchodních partnerů atd., je povinna informovat tyto osoby o účelech zpracování shromažďovaných osobních údajů, možném přenosu osobních údajů, o tom, kdy budou osobní údaje odstraněny, o právu na přístup k osobním údajům atd. Obecně platí, že takové informace budou datovému subjektu poskytnuty při shromažďování osobních údajů.

Jakýkoli datový subjekt má právo požádat o přístup k osobním údajům, které společnost Norican zpracovává nebo o něm uchovává. Kromě toho mohou tyto osoby vznést námitku vůči zpracování a požadovat, aby byly nesprávné osobní údaje aktualizovány, opraveny nebo odstraněny.

Za určitých okolností mají tyto datové subjekty také právo obdržet registrované osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

9. Otázky a stížnosti

Pro každou sadu osobních údajů jsme vybrali jednu kontaktní osobu, na kterou se můžete obrátit v případě otázek týkajících se shromažďovaných osobních údajů. Daná osoba bude uvedena ve formuláři souhlasu. Vybrali jsme také správce pro ochranu údajů, který je povinen zajistit, že skupina společností Norican bude dodržovat právní požadavky jednotlivých zemí, ve kterých působíme. Stížnosti související s tím, jak skupina společností Norican zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje, je možné předat e-mailem.

10. Aktualizace

Průběžně revidujeme a aktualizujeme naše zásady a opatření pro zabezpečení, abychom zajistili soulad se zákony a předpisy a také přiměřené zabezpečení soukromí.

Obecné zásady ochrany osobních údajů: Verze 1.4-EN (18-APR-2018) / Bo Bugge

Download and print the Privacy Policy as a PDF

If you wish to contact Norican, complete this form and we will get back to you as soon as possible.